?Kú-chhài
Kú-chhài khui-hoe
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Liliopsida
Bo̍k: Asparagales
Kho: Alliaceae
Sio̍k: Allium
Chéng: A. tuberosum
A. ramosum

Ha̍k-miâ
Allium tuberosum
Allium ramosum

Kú-chhàiAllium sio̍k ê si̍t-bu̍t, tī Tang-a sī phó͘-phiàn ê chhài-se. Chai-poê-chéng hō chò Allium tuberosum, iá-seng-chéng hō chò A. ramosum. Khah kū ê bûn-hiàn kā kiò chò A. odorum, chóng--sī taⁿ jīn-ûi he sī A. ramosum ê tông-gī-sû. Ū-koá si̍t-bu̍t-ha̍k-ka kā chai-poê-chéng hām iá-seng-chéng lóng kui tī A. ramosum, in-ūi 2 chióng chi-kan khêng-si̍t ū chē chē lām-chéng.

Allium tuberosum

Kú-chhài to-nî-seⁿ (perennial), hoe-ki sè-kho͘ ti̍t-ti̍t, phēng hio̍h-á koân chin chē, hoe pe̍h-sek, ū lâng chèng toà hoe-hn̂g him-sióng.

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Allium tuberosum