Keng (bú-khì)

Keng sī 1 chióng bú-khì, i lī-iōng keng-pán kap keng-chìⁿ-hiân keng--khí-lâi ê la̍t lâi siā chìⁿ. I ê lō͘-iōng pau-hâm phah-la̍h, pí-sài; kó͘-chá sî-tāi bat iōng tī kau-chiàn.

2 ki Ji̍t-pún keng (yumi) kap 2 ki chìⁿ.

Ēng keng ê kī-lêng hō chò keng-chìⁿ-hoat. Keng sī lán lâng siāng chá kin-kù ki-hâi goân-lí hoat-bêng ê phah-la̍h ke-si chi it.

Siong-koanSiu-kái