?kiô-á
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Kong: Magnoliopsida
A-kong: Asteridae
Bo̍k: Solanales
Kho: Solanaceae
Sio̍k: Solanum
Chéng: S. melongena
Ha̍k-miâ
Solanum melongena
L.

Kiô (kiô-á) sī chi̍t-khoán si̍t-bu̍t.

Bûn-hòa siu-kái

Kiô kap kiô-á-châng ê ki-kut, hio̍h-á lóng-sī "chí-âng"-sek--ê. Só·-í Tâi-oân-lâng kā chí-âng-sek ê sek-chúi kiò-chòe kîo-á-sek. Ū-lâng kā ta-po·-lâng ê lān-chiáu kiò-chòe kiô, soah kā chin-chiàⁿ ê kiô chheng-ho· chòe âng-phôe-chhài, che kap kā chúi-ke--á kiò-chòe sì-kha-hî kāng ì-sù.

"Chiáⁿ-chhài kiâm-kiô", kiô ê liāu-lí ū nn̄g-khoán, chi̍t-khoán iōng chhá--ê, chi̍t-khoán iōng sa̍h--ê, sa̍h-sa̍h--leh ùn tāu-iû chham sòan-jiông, ū-kiâm hó-chia̍h, khah chió lâng leh chú thng.

Tô͘ siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Solanum melongena