Lâm-pō͘ Bí-kok Liân-bêng

Lâm-pō͘ Bí-kok Liân-bêng (Eng-gí: Confederate States of America), ia̍h sī hoan-e̍k chò Bí-kok Liân-ha̍p, Lâm-pō͘ Liân-ha̍p, Lâm-pō͘ Liân-bêng, Lâm-pō͘ Pang-liân he̍k-chiá America Liân-bêng-kok, sī tī Lâm-pak Chiàn-cheng sî-hāu tùi Bí-kok lāi-bīn hun-lia̍t chhut-lâi ê chi̍t ê kok-ka. 1861 nî to̍k-li̍p, 1865 nî bia̍t-bông.

Lâm-pō͘ Bí-kok Liân-bêng