Lū Siù-liân

(Tùi Lī Siù-liân choán--lâi)

Lū Siù-liân (呂秀蓮, 1944 nî 6 goe̍h 7 ji̍t chhut-sì ), chó͘-ke Hok-kiàn Chiang-chiu Lâm-chēng Su-iûⁿ-chhoan (書洋村). 1944 nî 6 go̍eh 7 hō, chhut-sī tī Tâi-ôan Thô-hn̂g-kōan, kàu-taⁿ bī-hun.

Lū Siù-liân
呂秀蓮
Tē 10, 11 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
Jīm-kî
2000 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 2008 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chóng-thóng Tân Chúi-píⁿ
Chêng-jīm Liân Chiàn
Kè-jīm Siau Bān-tiông
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1944 nî 6 goe̍h 6 ji̍t 1944-06-06(79 hòe)
Ji̍t-pún ê kî-á Ji̍t-pún léng Tâi-oân Sin-tek-chiu Thô-hn̂g-kūn Thô-hn̂g-ke
(taⁿ sio̍k  Tâi-oân Thô-hn̂g-chhī Thô-hn̂g-khu)
Chèng-tóng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng
Bú-hāu Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
Illinois Tāi-ha̍k
Harvard Tāi-ha̍k

Sió-ha̍k pit-gia̍p liáu-āu, Lū Siù-liân khó-ji̍p Tâi-pak-chhi Tē-it Lú-chú Tiong-ha̍k. Che í-āu, khó-ji̍p Tâi-ôan Tāi-ha̍k Hoat-lût-hē, āu--lâi iū-koh tī chit-keng tāi-ha̍k ê Hoat-lu̍t Gián-kiù-só· tha̍k sek-sū, put-jī-kò kan-na tha̍k 1-nî to̍h hòng-khì. 1969 nî, Lū Siù-liân khò chióng-ha̍k-kim khì-kàu Bí-kok Illinois Tāi-ha̍k (University of Illinois) liû-ha̍k chhim-chō, pēng-chhiáⁿ tī 1971 nî the̍h-tio̍h pí-kàu hoat-ha̍k sek-sū ê ha̍k-ūi. Tiàm Bí-kok tha̍k-chheh kî-kan, i bat choan-kang khì-kòe 1-pái Au-chiu, hām Tâi-ôan To̍k-li̍p Kiàn-kok Liân-bêng Au-chiu pún-pō· ê hū-chek-lâng Tiuⁿ Ûi-ka (張維嘉) chhú-tit liân-hē, che sī Lū Siù-liân chit-sì-lâng tē-it pái hām hái-gōa tâi-to̍k sè-le̍k kau-koan. Mā-sī in-ūi án-ne, chhiok-sú Lū Siù-liân ho̍ah-chhut tâi-to̍k ê tē-it pō·, pēng-chhiáⁿ tī ji̍t-āu ê jîn-seng lō·-thô· siōng, lú kiâⁿ lú tōa ho̍ah.

Àn Bí-kok tò-tńg-khì Tâi-ôan liáu-āu, Lū Siù-liân bat tiàm Hêng-chèng-īⁿ Hoat-kui Úi-ôan-hōe chò kòe kho-tiúⁿ, choan-ôan kah chu-gī (諮議), āu--lâi, koh bat tī Tiong-kok Sî-pò kah Tâi-ôan Sî-pò tām-jīm choan-nôa chok-ka (專欄作家), hit-sî, i tī Ko-hiông kah Tâi-pak siat-li̍p pó-hō· lí choan-sòaⁿ, thê-chhiòng pó-hō· hū-lú kôan-lī, sok-chō sin lú-sèng, chū án-ne, ta̍uh-ta̍uh-á khai-sí chìn-hêng hū-lú ūn-tōng. Lū Siù-liân pún-jiân sī Kok-bîn-tóng tóng-ôan, m̄-koh àn 1974 nî khai-sí to̍h chin-chió chham-ka Kok-bîn-tóng ê tóng-bū o̍ah-tōng. Āu--lâi i khui chhut-pán-siā (miâ hō-chòe Thok-hong-chiá <拓荒者>), ka-tī chò chhut-pán-siā ê siā-tiúⁿ, chhú-khì i kiâⁿ-hiòng tóng-gōa hóan-tùi sè-le̍k chit-tiâu ê tō-lō·. 1978 nî, the̍h-tio̍h Bí-kok Harvard Tāi-ha̍k (Harvard University) hoat-ha̍k sek-sū ê ha̍k-ūi. Pún-jiân, i koat-tēng beh tī chit-ê sî-chūn tńg-lâi Tâi-ôan chham-sóan Thô-hn̂g tē-khu ê cheng-gia̍h li̍p-hoat úi-ôan, put-jī-kò āu--lâi i pēng-bô án-ne chò, tian-tó sī í tóng-gōa jîn-sū ê sin-hūn chham-sóan Thô-hn̂g-kōan ê kok-tāi tāi-piáu. In-ūi án-ne, Kok-bîn-tóng soah-lâi khai-tû i ê tóng-che̍k. Mā to̍h-sī tī chit-1-nî ê nî-tē, Bí-kok soan-pò· kah Tâi-ôan tōan-cho̍at gōa-kau koan-hē, Lū Siú-liân hām 50 gōa ê Kok-bîn-tóng ê tóng-gōa jîn-sū thīn-thâu, hoat-piáu só·-ūi ê kok sī seng-bêng, ho·-iok siā-hōe kok-kài to̍h-ài kian-chhî chú-tiuⁿ Tâi-ôan ê miā-ūn iû 1700-bān jîn-bîn ka-tī chò koat-tēng, i koh kóng chéng-kô Tâi-ôan ê le̍k-sú sī 1-phō hō· gōa-lâi cho̍k-kûn thóng-tī kah hóan-khòng kiông-kôan ê bîn-cho̍k ūn-tōng sú, kiông-tiāu Kok-bîn-tóng sī gōa-lâi chèng-kôan.

1979 nî 8 ge̍h, Lū Siù-liân chham-ú Bí-lē-tó chit-pún cha̍p-chì ê chhòng-pān, chhut-jīm cha̍p-chì-siā siā-tiúⁿ, mā chiâⁿ-chòe āu-kî tóng-gōa ūn-tōng ê chú-iàu jîn-bu̍t. Hit-nî ê 12 ge̍h 10 hō, Bí-lē-tó cha̍p-chì siā thàn-tio̍h kì-liām sè-kài jîn-kôan-ji̍t ê ki-hōe, tī Ko-hiông-chhī chó·-chit chi̍p-hōe pēng-chhiáⁿ gia̍h hóe-kū iû-hêng se̍h ke-á-lō·, kiông-lia̍t iau-kiû chèng-hú kài-tû "Kài-giām", khai-hòng "tóng-kìm" kah "pò-kìm", āu--lâi cho-siū chèng-hú tìn-a̍p. In-ūi chham-ú chit-pái ê sū-kiāⁿ, sia̍p-hiâm pōan-lōan chōe hō· kun-sū hoat-têng pòaⁿ-hêng 12 nî. 1984 nî 3 go̍eh, tng-leh ho̍k-hêng ê Lū Siù-liân, in-ūi sin-thé bô sóng-khoài, lāu chèng-thâu iū-koh hoat-chok, tit-tio̍h pó-gōa chiū-i ê ki-hoē choâⁿ sūn-soà chhut-ga̍k. Chāi chhin-chiâⁿ ê pang-chān chi-hā, Lū Siù-liân chiah ū-hoat-thang khì Bí-kok tha̍k-chheh. Tiàm Bí-kok kî-kan, i chhòng-pān Pak-Bí-chiu Tâi-ôan Hū-lú-hōe, hām hái-gōa ê Tâi-to̍k jîn-sū liân-hē kiâⁿ chin kīn. Lū Siù-liân tn̂g-kî thui-sak Hū-lú ūn-tōng, cheng-chhú bîn-chú chū-iû, hóan-khòng Kok-bîn-tóng to̍k-chhâi thóng-tī, hō· lâng khōaⁿ-chò sī Tâi-ôan sin lú-sèng chú-gī chhòng-chō-chiá, thui-tōng-chiá kah tóng-gōa siāng-kài ū châi-chêng ê cha-bó·-lâng. M̄-koh chit-ê sî-chūn ê Lū Siù-liân si̍t-chè-siōng í-keng ôan-chôan chiâⁿ-chòe "kek-toan tâi-to̍k hūn-chú". 1988 nî, Lū Siù-liân tò-tńg-khì Tâi-ôan, keh-nî chiâⁿ-chòe Bîn-chú jîn Tông-bêng-hōe kah Sin lú-sèng Liân-ha̍p-hōe ê lí-sū-tiúⁿ. Kāng nî-tō· ê 11 ge̍h, Lū Siú-liân ka-ji̍p Bîn-chìn-tóng, chhú-khí liáu-āu, tiàm Tâi-oân chèng-tôaⁿ, i it-ti̍t-thàu pōan-ián tio̍h "kek-toan Tāi-to̍k jîn-sū" ê kak-sek.

Lū Siù-liân
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Liāu Pún-iông
tāi-lí
Thô-hn̂g-koān koān-tiúⁿ
1997 nî–2000 nî
Kè-sio̍k
Khó͘ Èng-chhim
tāi-lí
Chiap-sio̍k
Liân Chiàn
Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
2000 nî–2008 nî
Kè-sio̍k
Siau Bān-tiông
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
So͘ Cheng-chhiong
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng tóng-chú-se̍k (tāi-lí)
2005 nî–2006 nî
Kè-sio̍k
Iû Sek-khun