Lūi-pia̍t:Só͘-ū beh ha̍p-pèng ê bûn-chiuⁿ

Só͘-ū hâm {{Ha̍p-pèng}} ia̍h koan-liân pang-bô͘ tī téng-bīn ê bûn-chiuⁿ.

Tī "Só͘-ū beh ha̍p-pèng ê bûn-chiuⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 10 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 10 ia̍h.