Liû-thé le̍k-ha̍k (Eng-bûn: Fluid mechanics) sī bu̍t-lí-ha̍k ê chi̍t-ê hun-chi, choan-bûn teh gián-kiù thàm-thó liû-thé (e̍k-thé, khì-thé, kap tiān-lî-thé) kap chok-iōng tī in téng-bīn ê la̍t. Liû-thé le̍k-ha̍k ē-ēng koh-chài pī hun-chòe liû-thé chēng-le̍k-ha̍k kap liû-thé tōng-le̍k-ha̍k. Liû-thé le̍k-ha̍k sī liân-sio̍k-thé le̍k-ha̍k ê chi̍t-ê hun-chi. Liû-thé le̍k-ha̍k, te̍k-pia̍t sī liû-thé tōng-le̍k-ha̍k, sī chi̍t-ê chin oa̍h-hiáⁿ ê gián-kiù léng-he̍k; i káu taⁿ iáu-ū chōe-chōe būn-tê tán-thāi pī kái-koat. Liû-thé le̍k-ha̍k tī sò͘-ha̍k ê chhú-lí siōng, sī hui-siông ê ho̍k-cha̍p; sò͘-ta̍t hun-sek kap kè-sǹg-ki ūn-sǹg sī siāng lí-sióng ê chhú-lí hong-sek. Hiān-tāi ê kè-sǹg liû-thé le̍k-ha̍k (CFD) chiū-sī lī-iōng sò͘-ta̍t hun-sek lâi chhú-lí liû-thé le̍k-ha̍k ê būn-tê.

Liân-sio̍k-thé le̍k-ha̍k