Mo͘-se-hoan-liân

(Tùi Mo·-se-hoan-liân choán--lâi)
?Mo͘-se-hoan-liân
Mo͘-se-hoan-liân ê hoe
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Magnoliopsida
Bo̍k: Malpighiales
Kho: Passifloraceae
Sio̍k: Passiflora
Chéng: P. foetida
Ha̍k-miâ
Passiflora foetida
L.
Siâng-ì-miâ

Dysosmia ciliata M.Roem.
Dysosmia fluminensis M.Roem.
Dysosmia foetida (L.) M.Roem.
Dysosmia gossypifolia (Desv. ex Ham.) M.Roem.
Dysosmia hastata (Bertol.) M.Roem.
Dysosmia hibiscifolia (Lam.) M.Roem.
Dysosmia nigelliflora (Hook.)M.Roem.
Granadilla foetida (L.) Gaertn.
Passiflora baraquiniana Lem.
Passiflora ciliata Dryand.

Mo͘-se-hoan-liân (Hàn-jī: 毛西番蓮; Eng-gí: weed passion flower; ha̍k-miâ: Passiflora foetida), koh kiò-chò lêng-chu-kó (龍珠果), sī to-nî-seng bān-sèng he̍k phan-iân-sèng tîn-pún si̍t-bu̍t. Goân-pún seⁿ-tī Lâm-bí-chiu, chit-má tauh-tauh-á thoàⁿ khì sè-kài kò-tē. Tī Tâi-oân, i hun-pò͘ tī tiong-lâm-pō͘ pêⁿ-tē kàu kē-hái-poat soaⁿ-khu, seng-tióng tī lō͘-piⁿ iá-tē, ûi-lî he̍k hái-hoāⁿ soa-tē. Tī Tâi-oân, i-ê hoe-kî sī 2 goe̍h kàu 11 goe̍h. I kah-ì seⁿ-tī kui-kang ū ji̍t-thâu pha̍h--tio̍h ê só͘-chāi.

Hêng-thāi

siu-kái

Kui seng-khu seⁿ tn̂g 2~3 mm ba̍t-ba̍t-ba̍t ê pe̍h-sek chho͘-mo͘. Hio̍h-á sī tan-hio̍h, hō͘-seng. Hio̍h-á hêng-chōng sī ke-nn̄g-hêng, hun-chò 3 lia̍t, ū ba̍t-ba̍t ê mo·. Hio̍h-á-ki tn̂g-tn̂g, kńg-chhiu kap hoe ùi hio̍h-á-ki ê kòe-hiⁿ-khang seⁿ--chhut-lâi.

Hoe, tan-seng, ti̍t-kèng siang-toā ū 30 mm. Hoe-pān ū 5 phìn, hoe-go̍k mā 5 phìn, hoe-pān kap hoe-go̍k pêⁿ tōa-sè, lóng-sī pe̍h-sek. Lēng-goā koh-ū 1-lián pe̍h-sek he̍k ki-pō͘ chí-âng-sek si-soàⁿ-hêng ê hù-hoe-koan. Hiông-lúi 5 ki, chhû-lúi ê chū-thâu 3 ki hong-hiòng ǹg-hā.

Kiat ê koé-chí sī kiû-hêng ê chiuⁿ-kó, ti̍t-kèng tāi-iok 10 mm, sêng-se̍k liáu-āu pìⁿ kam-á-n̂g-sek.