NTR: Netuzô Trap (Ji̍t-pún-gí: 捏造トラップ-NTR- Netsuzō Torappu -NTR-?, lit. "Liap-chō Hām-chéⁿ: NTR") sī 1 ê pek-ha̍p siáu-lú bàng-gah hē-lia̍t, chok-chiá sī Kodama Naoko. Kò͘-sū sī 2 ê Ko-tiong cha-bó͘, kiò-chò Yuma kap Hotaru, sui-jiân lóng ū lâm-pêng-iú, soah àm-chīⁿ-á teh chò͘-hóe. Yuma bô-hoat-tō͘ kái-soeh i tùi Hotaru ê kám-chêng, chòe-āu i siong-sīn in ê koan-hē kó-lêng m̄-sī kan-ta sī iú-chêng.

NTR: Netsuzou Trap

捏造トラップ-NTR-

(Netuzô Torappu -NTR-)

Lūi-hêng

Romance, yuri

Bàng-gah

Chok-chiá

Kodama Naoko

Chhut-pán

Ichijinsha

Tâi-oân chhut-pán
Tong-li̍p
Tùi-siōng Siàu-lú[1]
Cha̍p-chì

Comic Yuri Hime

Liân-chài sî-kan

November 2014December 18, 2017

Chi̍p-sò͘

6

Tiān-sī tōng-ōe

Tō-ián

Hisayoshi Hirasawa

Chè-chok

Airi Suzuki
Kanako Umezawa

Pian-kio̍k

Words in Stereo
Yūichi Uchibori

Im-ga̍k

Isao

Studio

Creators in Pack

Hòng-sàng

AT-X, Tokyo MX, BS11, Tokyo MX 2

Hòng-sàng Ki-kan

July 5, 2017 September 20, 2017

Chi̍p-sò͘

12

Chit-ê hē-lia̍t liân-chài tī Comic Yuri Hime, lóng-chóng ū 6 pún tan-hêng-pún. Tōng-ōe-pán sī Creators in Pack chè-chok, ùi 2017 nî 6 goe̍h kàu 9 goe̍h hòng-sàng. 

Kò͘-sū

siu-kái

Yuma kap Hotaru chū sè-hàn sî tio̍h-sī hó-pêng-iú. Yuma siūⁿ-beh pó-hò͘ Hotaru bē hŏng pà-lêng, chīn-le̍k chiàu-kò͘ i.[2] Chit-má, in i-keng teh tha̍h ko-tiong 2-nî-ki̍p,tān Hotaru sī put-chài chûn-chin. Yuma kau-tio̍h i ê tē-it-ê lâm-pêng-iú, ūi-tio̍h i teh kiaⁿ-sim, só͘-í khah ū-keng-giām ê Hotaru kiàn-gī lâi pâi-ián. In ê pâ-ián āu-bóe chiâⁿ-chò kap Hotaru lā-chi̍h, i koh kóng Yuma chit-má chai-iáⁿ án-chóa kap lâng sio-chim. An-ne hō͘ i teh siūⁿ chit-ê chim pí i kap in lâm-pêng-iú ê koh-khah hó.[3] Ta̍uh-ta̍uh-á, Yuma hoân-ló in lâm-pêng-iú ē hoat-kak i kap Hotaru ê tāi-chì. I mā bô-hoat-tō͘ kái-soeh i kap Hotaru chò-hóe sî ê kám-kak.

Jîn-bu̍t

siu-kái
Yuma Okazaki (岡崎由真 Okazaki Yuma?)
Voiced by: Ai Kakuma[4]
Yuma sī kō͘-sū ê chú-kak, kap in hó-pêng-iú kāng-khoán sī ko-tiong jī-nî-ki̍p. I m̄-chai-iáⁿ ài án-chóa kap i tē-it-ê lâm-pêng-iú (Takeda) hō͘-tōng, só͘-í i kap Hotaru siâm-kiû kiàn-gì. Yuma tī in pêng-iú kap i chò-sán-khùi ê sî chin kiaⁿ-gî. I bô-hoat-tō͘ kái-soeh Hotaru kap i lā-chi̍h ia̍h-sī kā i thiàⁿ-thàng ê sî, i ê kám-kak, jî-chhiáⁿ mā teh hoán-ló ē hō͘ Takeda hoat-kak. Tī tē-jī-chi̍p i koat-tēng in ài hun khah khui--leh, jî-chhiáⁿ Yuma hoat-kak i sî leh kap Hotaru gōa-gū. Liáu-āu i ia̍h-sī kám-kak sam-sèng-sam-hèng, in-ùi i bô-siūⁿ-beh siong-hāi í-keng sī pêng-iú ê Takeda. Chòe-āu, i kap Hotaru kò-pe̍h, kap i ùi Shizuoka chhōa-tńg--lâi. 
Hotaru Mizushina (水科蛍 Mizushina Hotaru?)
Voiced by: Hiromi Igarashi
Hotaru sī Yuma ùi gín-á-sî ê hó-pêng-iú, sè-hàn sî lóng ài Yuma pó-hō͘. I tōa-hàn āu khai-sí kau chin-chē lâm-pêng-iú, m̄-kú m̄-bat tùi chi̍t-ê chin-sim. I tùi Yuma ê kám-chêng chin kek-lia̍t, tiāⁿ-tiāⁿ tūi i tāng-kha-tāng-chhiú. I ūi-tio̍h beh poaⁿ-lî Tang-kiaⁿ, sì-kè chò-san-kang. Chòe-āu, Yuma ia̍h-sī kap i chhōa-tńg--lâi.
Takeda (武田?)
Voiced by: Ryōta Ōsaka
Yuma ê lâm-pêng-iú, tān āu-lâi chhè--ah. I chin tiōng-sī Yuma, m̄-goān tùi i iōng-kiông.
Fujiwara (藤原?)
Voiced by: Daisuke Ono
Hotaru ê lâm-pêng-iú. Tī ha̍k-hāu chin siū cha-bó͘ hoan-gêng. Hoat-kak Yuma kap Hotaru ê koan-hē.

Mûi-thé

siu-kái

Bàng-gah

siu-kái

NTR: Netsuzou Trap tī Comic Yuri Hime ùi 2014 nî 11 goe̍h kàu 2015 nî 12 goe̍h liân-chài.[5][6][7] Tē-it-pún tankōbon tī 2015 nî chhut-pán.[8] Seven Seas Entertainment chhut-pán Pak-bí-pán ùi 2016 nî 9 goe̍h khai-sí.[9][10] Seven Seas ê thâu-ke Jason DeAngelis kóng tho̍k-chiá hi-bōng in chhut-pán koh-khah chê pek-ha̍p, jī-chhiáⁿ kap Citrus siang-thê-pēng-lūn.[11]

Kodama pún-chêng siūⁿ-beh siá nn̄g-ê sin-niû, m̄-kó͘ i kám-kak lâng an-ne siuⁿ láu. Só͘-í, i koat-tēng hō͘ in sī tiong-ha̍k-seⁿ.[12] NTR tāi-pió netorare, hoan chó "gōa-gū".[13] Chit-ê sû mā ē-sái lia̍h-chó o͘-kui. Kò͘-sū tiong, nn̄g-ê cha-bó͘-gín-á tī in lâm-pêng-iú m̄-chai ê só͘-chai hō͘-siong chò-khang-chò-chún.

Tōng-ōe

siu-kái

Tōng-ōe pán-pún, tō-ián sī Hisayoshi Hirasawa,chè-chò kong-si sī Creators in Pack, tī 2017 nī 7 goe̍h kàu 9 goe̍h hòng-sàng, gōa-kok ê hòng-sàng sī Crunchyroll.[14] Words in Stereo kap Yūichi Uchibori sī pian-kio̍k, Masaru Kawashima siat-kè kak-sek. Phīⁿ-thâu sī Haruka Tōjō ê "Blue Bud Blue", phìⁿ-bóe sī Akira Aikase ê "Virginal lily".[15]

Phêng-kè

siu-kái

Chù-kha

siu-kái
 1. "Yuri Anime 'NTR: Netsuzou Trap' Reveals New Key Visual". Manga Tokyo. Retrieved August 9, 2017. 
 2. Kodama Naoko (September 20, 2016). "1". NTR: Netsuzou Trap. 1. Los Angeles, California: Seven Seas Entertainment. pp. 6–14. ISBN 978-1-626923-35-5. 
 3. Kodama Naoko (September 20, 2016). "1". NTR: Netsuzou Trap. 1. Los Angeles, California: Seven Seas Entertainment. pp. 27–36. ISBN 978-1-626923-35-5. 
 4. "NTR: Netsuzou Trap TV Anime Casts Ai Kakuma, Hiromi Igarashi". Anime News Network. January 13, 2017. January 13, 2017 khòaⁿ--ê. 
 5. Empty citation (help) 
 6. Empty citation (help) 
 7. Empty citation (help) 
 8. Empty citation (help) 
 9. Empty citation (help) 
 10. Empty citation (help) 
 11. Empty citation (help) 
 12. Empty citation (help) 
 13. Empty citation (help) 
 14. Empty citation (help) 
 15. Empty citation (help) 

Goā-pō͘ liân-kia̍t

siu-kái