Comic Pek-ha̍p Ki (Ji̍t-gí: コミック百合姫, Hùn-lēng-sek: Komikku Yuri Hime, ì-sù: Bàng-gah Pek-ha̍p Lú-chú) sī It-sìn-siā (一迅社) hoat-hêng, chú-tê sī lú-chú kan loân-ài (pek-ha̍p)--ê Ji̍t-pún bàng-gah cha̍p-chì. Í-chá goân-chek siōng tī tan-sò͘ (單數) goe̍h--ê 18 ji̍t hoat-hêng, tī 2016 nî 11 goe̍h kái-chò múi-kò-goe̍h chhut-pán.

Le̍k-sú

siu-kái

Le̍k-jīm chóng-pian-chi̍p

siu-kái

Chú-iāu liân-chài chok-phín

siu-kái

Teh liân-chài ê

siu-kái

Sió-suat kap Sàn-bûn

siu-kái

Hiu-khan (休刊) ê

siu-kái

Liân-chái soah ê

siu-kái
 • Parlor Pek-ha̍p Ki (Pârâ Yurihime) (Têng-seng (藤生)) *sàn-bûn. Āu lâi choán kah Sin-su-koán (新書館) khan--ê pek-ha̍p soán-chi̍p (選輯) Hirari, tê-bo̍k mā kái chò "Parlor".
 • Yuri no Kahun wa Oti Nikui (bûn: Sam-phó͘ Sion (三浦しをん)), tô͘: Seng-iá Ririi *sàn-bûn
 • GIRLS UPRISING (bûn: Chhim-kiàn Chin (深見真)), tô͘: Kazuaki) *kái-pian sió-soat
 • Utakai (chok: Sim-tiân Kùi-chiat (森田季節), oē: Bo̍k-tiân Ka 茂田家)) *sió-soat
 • Amai Yubisaki (chok: Kiong-bo̍k Aya-tsú, oē: Lokuroiti ) *sió-soat
 • Loân-ài Ûi-thoân-chú (遺傳子) XX (Éng-bo̍k Êng-kùi + Chōng-ông Tāi-chì (影木栄貴+蔵王大志))
 • Kò͘-sêng Guá ê Sè-kài nā Tîn-ai (塵埃) ê Mi̍h-kiāⁿ (Watasi no Sekai o Kôsei-suru Tiri no Yôna Nanika) (Thian-iá Syuninta)
 • Kimono Nadesiko (Pak-sek (八色))
 • Roketto☆Gâru -Rock it, GIRL!!- (Tiân-tiōng Minoru (田仲みのる))
 • Bo̍k-cháu Chêng-sèng (暴走情聖) kap Bōng-sióng Chêng-te̍k (情敵) ê Choè-ka Gêng-chiàn (迎戰) Kè-oē (Bôsô Gâruzu-teki Môsô Ren'ai-teki Suteki Purozyekuto, B・G・M・R・S・P) (Hô-ha̍p Lóng)
 • Pek-ha̍p Lâm-chú (Chhong-tiân Hu (倉田嘘))
 • Ayame 14 (Thian-iá Syuninta (天野しゅにんた))

Tēng-kî toaⁿ-phiⁿ (單篇)

siu-kái
 • Chheng-bo̍k Kong-hūi (青木光恵)
 • Tāi-pak Hông-chú (大北紘子)
 • Kazumakoo
 • Sakamoto Mâ-nái (さかもと麻乃)
 • Sīn-kiat (慎結)
 • Takahasi Mako
 • Tiok-Kiong Zin (竹宮じん)
 • Tekuno Samata
 • Hoa-chin Yaya (花津やや)
 • Ji̍t-lûn Chá-iā (日輪早夜)
 • Têng Tamaki (藤たまき)
 • Kó͘-ke Kikka (古街キッカ)
 • San-kok Hazime (三国ハヂメ)
 • Muttirimûnî
 • Sù-goân Huriko (四ツ原フリコ)
 • Tisako
 • Hek-bū Chho (黒霧操)
 • Chéng-chhoan Eng (井村瑛)
 • Lō͘ ()
 • Kodama Naoko
 • Mani
 • Tāi-te̍k Yayoi (大沢やよい)

Niconico Pek-ha̍p Ki

siu-kái

2013 nî 2 go̍eh 18 ji̍t chhòng-khan, Tī Niconico Chēng-oē hòng-sàng Comic Pek-ha̍p Ki chok-phín--ê hoan-goā-phiⁿ (番外篇) hām to̍k-to̍k tī Niconico Pek-ha̍p Ki khan--ê chhòng-chok.

 • Tāi-si̍t--ka (大室家) (Namori) 2013 nî 4 goe̍h hō - [4]
 • Khián-sîn Tông-o̍h kap Niau-soaⁿ Tông-o̍h (Kuzusiro) 2013 nî 4 goe̍h hō - [5]
 • Tomoko no Kimoti (Nekota (ねこ太)) 2013 nî 4 goe̍h hō -
 • Kimono Nadesiko (Pak-sek) 2013 nî 4 goe̍h hō - [5]
 • Yometori! (Sukoyaka) 2013 nî 4 goe̍h hō -

Chú-pān ê Chióng

siu-kái
Pek-ha̍p Ki Bàng-gah Tāi-sióng (大賞)
2009 nî siat--ê Sin-lâng chióng[6]. 1 nî 2 kái[7](3 kap 9 goe̍h) teng-kó chiat-chí (截止) 2 kó͘ goe̍h āu hoat-piáu. Chhut-sin tī hit ê chióng--ê ū Tiān-tiōng Minoru, Sīn-kiat, Pak-sek téng. Chhú-goā, chhú chióng sêng-li̍p í-chêng, It-sìn-siā Bàng-gah Tāi-sióng tio̍h ū chhāi Pek-ha̍p Ki pō͘-mn̂g.

Pek-ha̍p Ki Bàng-gah

siu-kái

Pek-ha̍p Ki Bàng-gah (百合姫コミックス) sī chú-iāu siu-lio̍k (收錄) Comic Pek-ha̍p Ki kap Comic Pek-ha̍p Ki S só͘ khan chok-phín--ê bàng-gah tan-hêng-pún chheh-hē (冊系). 2006 nî chhòng-khan, ta̍k goe̍h 18 ji̍t tsó-iū hoàn-bē sin khan.

Pek-ha̍p Ki Selection

siu-kái

Pek-ha̍p Ki Selection (百合姫Selection) sī pek-ha̍p chú-tê--ê bàng-gah soán-chi̍p. 2007 nî 6 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng.

Siu-lio̍k Comic Pek-ha̍p Ki--ê tù-chok-chiá, koh khan--ê Pek-ha̍p Chí-muai chok-phín kap It-sìn-siā Bàng-gah Tāi-sióng siàu-lú bàng-gah pō͘-mn̂g ka-cho̍k Vitâsîku (Ki̍p-chhoan Zinko (及川じんこ)). Kap Pek-hap7 Ki kâng-khoán sī B5 sài-suh, chng-tìng (裝訂) mā sio-tuè. Chu-phoê (書皮) oē-chiá sî Éng-bo̍k Êng-kùi.

2010 nî hoat hêng sio̍k-khan (續刊) 2 kî (期), loē-iông sī tùi Comic Pek-ha̍p Ki hām Comic Pek-ha̍p-ki S koh khan--ê chok-phín, khai-pún (開本) sī A5.

Chheh-bo̍k chu-liāu

siu-kái
 • 百合姫Selection, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2007 nî 6 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2007 nî 5 goe̍h 25 ji̍t hoàn-bē)ISBN 978-4-7580-7014-0
 • 百合姫Selection Vol.2, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2010 nî 6 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2010 nî 5 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7087-4
 • 百合姫Selection Vol.3, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2010 nî 7 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2010 nî 6 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7089-8

Pek-ha̍p Ki Wildrose

siu-kái

Pek-ha̍p Ki Wildrose (百合姫Wildrose) sī pek-ha̍p chú-tê--ê bàng-gah soán-chi̍p, lóng ū sèng-kau tiûⁿ-bīn.

Ùi 2011 nî sin--ê soán-chi̍p choán kah Girls Love, m̄-koh tùi 2013 nî joā-thiⁿ koh khan--chhut.

Chheh-bo̍k chu-liāu

siu-kái
 • 百合姫Wildrose, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2007 nî 11 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2007 nî 10 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7022-5
 • 百合姫Wildrose Vol.2, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2008 nî 8 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2008 nî 7 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7029-4
 • 百合姫Wildrose Vol.3, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2009 nî 5 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2009 nî 4 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7042-3
 • 百合姫Wildrose Vol.4, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2010 nî 1 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2009 nî 12 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7062-1
 • 百合姫Wildrose Vol.5, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2010 nî 3 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2010 nî 2 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7072-0
 • 百合姫Wildrose Vol.6, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2010 nî 9 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng (2010 nî 8 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7105-5
 • 百合姫Wildrose Vol.7, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2013 nî 8 goe̍h 5 ji̍t hoat-hêng (2013 nî 7 goe̍h 27 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7271-7
 • 百合姫Wildrose Vol.8, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2014 nî 8 goe̍h 5 ji̍t hoat-hêng (2014 nî 7 goe̍h 31 ji̍t hoàn-bē) ISBN 978-4-7580-7325-7

Pek-ha̍p Ki Collection

siu-kái
 • 百合姫Collection Vol.1, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2010 nî 7 goe̍h 17 ji̍t hoàn-bē, ISBN 978-4-7580-7096-6

Wildrose Re:mix

siu-kái
 • Wildrose Re:mix disc-A, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2010 nî 12 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē, ISBN 978-4-7580-7128-4
 • Wildrose Re:mix disc-B, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2011 nî 1 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē, ISBN 978-4-7580-7133-8

Girls Love

siu-kái
 • Girls Love, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2011 nî 3 goe̍h 1 ji̍t hoat-hêng chho͘-pán (2011 nî 2 goe̍h 18 ji̍t hoàn-bē), ISBN 978-4-7580-7135-2
 • Girls Love -strawberry milk shake-, It-sìn-siā Pek-ha̍p Ki Comics, 2011 nî 8 goe̍h 5 ji̍t hoat-hêng chho͘-pán (2011 nî 7 goe̍h 28 ji̍t hoàn-bē), ISBN 978-4-7580-7161-1

Sió Pek-ha̍p Ki

siu-kái

Sió Pek-ha̍p Ki (小百合姫) sī siu-lio̍k Comic Pek-ha̍p Ki liân-chài chok-phín hoan-goā-phiⁿ--ê sè-pún (細本).

Iōng Comic Market khì-gia̍p Supêsu (Space)--ê It-sìn-siā Bûsu (Booth) í-ki̍p iû-kò͘ hun-hoat (郵購分發).

Chù-kha

siu-kái
 1. 2013 nî 6 goe̍h chu-liāu
 2. Tiong-chhuan mā ēng pit-miâ (筆名) "Rittî" (りっちぃ) chò Namori--ê pian-chi̍p.
 3. 3.0 3.1 3.2 Tùi Comic Pek-ha̍p Ki S choán--lâi.
 4. Ùi 2012 nî 7 goe̍h kàu 9 goe̍h, to̍k-to̍k khan tī Niconico chēng-oē.
 5. 5.0 5.1 kap Comic Pek-ha̍p Ki kâng-pō͘ liân-chài.
 6. "一迅社コミック大賞". コミック百合姫. 一迅社. 2 (1): 232–237 ia̍h. 2009.  Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)(Ji̍t-pún-gí)
 7. "第9回百合姫コミック大賞作品募集". コミック百合姫. 一迅社. 6 (2): 12. 2013-3-18. (Ji̍t-pún-gí)

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái