Minke Hái-ang

(Tùi Pak Minke Hái-ang choán--lâi)
?Minke Hái-ang
Kap lâng phēng toā-sè
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
A-kong: Eutheria
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Kho: Balaenopteridae
Sio̍k: Balaenoptera
Chéng: B. acutorostrata
B. bonaerensis

Ha̍k-miâ
Balaenoptera acutorostrata
Lacepede, 1804
Pak Minke Hái-ang hun-pò͘
Pak Minke Hái-ang hun-pò͘
Lâm Minke Hái-ang hun-pò͘
Lâm Minke Hái-ang hun-pò͘
Sè Minke Hái-ang hun-pò͘
Sè Minke Hái-ang hun-pò͘

Minke Hái-ang sī 1 chióng chhiu-keng (Mysticeti a-ba̍k). Che sī só͘-ū chhiu-keng tang-tiong tē 2 sè--ê, kan-taⁿ Sió Chiàⁿ Hái-ang koh khah sè-chiah.