Pascal saⁿ-kak-hêng

Pascal saⁿ-kak-hêng sī pâi chò saⁿ-kak-hêng ê jī-hāng-sek hē-sò͘. "Pascal" sī kì-liām the̍h-chhut chit hāng siūⁿ-hoat ê Hoat-kok sò͘-ha̍k-ka Blaise Pascal; sui-jiân tī Ìn-tō͘, Pho-su, Tiong-kok, Italia kap Hoat-kok mā lóng ū pat-ê lâng hoat-hiān Pascal saⁿ-kak-hêng, m̄-koh Pascal tùi Chit-ê kài-liām ū khah chē hoat-tián.

Pascal saⁿ-kak-hêng ê thâu 6 chàn.