Tāi-kah-khu

(Tùi Tāi-kah-tìn choán--lâi)

Tāi-kah-khuTâi-oân Tâi-tiong-chhī ê 1 ê hêng-chèng-khu, tiàm tī sai-pak pêng ê só͘-chāi.

Tāi-kah-khu

Tāi-kah tī tang-keng 120.37°, pak-hūi 24.20°, biān-chek 58.51 km², pak pêng sī Biâu-le̍k-koān ê Oán-lí, sai pêng sī Tâi-oân Hái-kiap kap Tāi-an, lâm pêng koè Tāi-kah-kheChheng-chúi, tang-lâm pêng sī Goā-po͘.

Tāi-kah 2005 nî 5 goe̍h ū 79,476 ê lâng, 20,223 hō͘. Goân-té sī Taokas-cho̍k khiā khí ê só͘-chāi, Tāi-kah chit ê tē-hō-miâ tō sī ùi Taokas lâi--ê.

Tāi-kah nî-chhé-un 24 °C, sǹg a-jia̍t-tài khì-haū. Chú-iàu ê lông-sán-phín ū ō͘-á, kiâm-chháu.

Goā-pō͘ liân-kiat siu-kái