?Ō͘-á
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Plantae
Mn̂g: Magnoliophyta
Kong: Liliopsida
Bo̍k: Alismatales
Kho: Araceae
Sio̍k: Colocasia
Chéng: C. esculenta
Ha̍k-miâ
Colocasia esculenta
(L.) Schott

Ō·-á (Hàn-jī: 芋仔) sī 1 khoán jia̍t-tài si̍t-bu̍t, ha̍k-miâ hō·-chò Colocasia esculenta. It-poaⁿ chèng lâi chia̍h i ê hoâiⁿ (莖, rhizome) a̍h sī hio̍h; mā ū lâng chia̍h i ê hoe.

Ō·-á tī sè-kài chin chē jia̍t-tài ê só·-chāi (Hui-chiu, Tang-lâm-a) sī 1 khoán thoân-thóng ê ki-pún chia̍h-mi̍h.

phín-chéng

siu-kái

pin-nn̂g-sim ō͘,mī-ō͘,phō-kiaⁿ-ō͘..