Taj Mahal sī tī Ìn-tō͘ Agra ê 1 chō lêng-biō, sī Mughal ê hông-tè Shah Jahan ūi i sim-ài ê bó͘ Mumtaz Mahal só͘ khí--ê. Ùi 1632-nî khí-kang, chha-put-to tī 1648-nî chùn-kang. Nā koan-hē-tio̍h Taj Mahal sī siáⁿ-mih lâng siat-kè--ê, it-ti̍t iáu bô-hoat-tō͘ khak-tēng, it-poaⁿ chhui-lūn sī chi̍t-tīn lâng saⁿ-kap chham-ú--ê, chit lāi-té, Ustad Ahmad Lahauri sī chú-iàu ê siat-kè-chiá tiong-kan ê 1 ūi.

Taj Mahal

Chit-ê biō-ú hông tòng-chò Mughal kiàn-tio̍k-bu̍t siōng lè-táu ê lē, i ê khoán-sek kiat-ha̍p Pho-su, Türkiye, Ìn-tō͘ kap Islam ê kiàn-tio̍k chhiú-lō͘, kui-ê kò͘-chō chin ho̍k-cha̍p, siōng-chhut-miâ ê sī pe̍h--ê gêng-chúi-chio̍h îⁿ-chhù-koà.

1983-nî Taj Mahal chiâⁿ-chò UNESCO ê sè-kài bûn-hoà ûi-sán--ni̍h ê 1 hāng.