Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 5-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 2-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)