Ia̍h le̍k-sú

2018-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)