Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2008-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng