Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi

Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kok-ka tiān-sī-tâi

Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi (中国中央电视台/CCTV), Tiong-kok kok-ka tiān-sī-tâi, 1958 nî 5 goeh 1 hō chhì pò· chiat-bo̍k, kāng-nî 9 ge̍h 2 hō chèng-sek khai-thong. Tiān-sī-tâi tú sêng-li̍p ê sî, miâ hō·-chò Pak-kiaⁿ Tiān-sī-tâi, chêng 1978 nî 5 ge̍h 1 hō, kóe miâ Tiong-iong Tiān-sī-tâi, Eng-bûn kán-chheng sī CCTV, kàu-taⁿ í-keng hoat-tián chiâⁿ-chòe chi̍p-ha̍p tiān-sī, tiān-iáⁿ, khá-thong chè-chok, bāng-lō·, pò-chóa, sò·-ūi tiān-sī téng kok-chióng múi-thé kong-lêng chāi-lāi ê tōa-hêng sin-bûn gû-lio̍k ki-kò·, hêng-sêng mûi-thé soan-thôan, kóng-kó keng-êng kah sán-gia̍p thok-tián chit-khóan to-gôan-hòa keng-eng ê kiok-bīn.

China Central Television
Type State media
Country
First air date
1 May 1958 nî;​ 66 nî í-chêng​ (1958)
Founded Beijing
Headquarters CCTV Headquarters, Beijing, People's Republic of China
Broadcast area
Worldwide
Owner Publicity Department of the Chinese Communist Party[1]
Parent Flag of the People's Republic of China China Media Group
(Government of the People's Republic of China)
Former names
Beijing Television
25
19
Callsigns Voice of China (external)
Affiliation(s) China Global Television Network
Official website
cctv.com
Subsidiary China International Television Corporation

Tiong-iong Tiān-sī-tâi sī Tiong-kok siōng tiōng-iàu ê sin-bûn gû-lio̍k ki-kò·, sī chi̍p-chèng-tóng kah chèng-hú siāng tiōng-iàu ê soan-thôan bú-khì, i tī chôan-kok jîn-bîn tang-tiong ê tē-ūi mā sī bô lâng pí-ē-tio̍h. Tiong-kok-lâng thàu-té thong-kòe Tiong-iong-tâi liáu-kài gōa-khàu ê sè-kài, ah sè-kài óan-á chia̍p-chia̍p keng-kòe Tiong-iong-tâi teh se̍k-sāi Tiong-kok.

Chiat-bo̍k pîn-tō kán-kài siu-kái

Tiong-kok chêng kái-kek khai-hòng liáu-āu, Tiong-iong Tiān-sī-tâi to̍h hoat-tián kài kín, piàn-hòa kài chia̍p. Bo̍k-chiân, Tiong-iong-tâi lóng-chóng khai-pān 15 thò ê tiān-sī chiat-bo̍k, kū-thé pau-koah: sin-bûn-tâi, chong-ha̍p-tâi, keng-chè-tâi, chong-gē-tâi, kok-chè pîn-tō, thé-io̍k-tâi, lông-giap kun-sū tâi, tiān-sī-kio̍k pîn-tō, Eng-gú-tâi, kho-kàu-tâi, hì-khio̍k pîn-tō, se-pō· pîn-tō, siáu-jî pîn-tō, im-ga̍k-tāi téng-téng, i ê lāi-iông chha-put-to í-keng hok-khàm Tiong-kok siā-hōe seng-o̍ah ê kok-ê léng-he̍k. Chôan-pō· tiān-sī chiat-bo̍k lóng-chóng tit-beh 400 tòng, múi kang hòng-sàng ê sî-kan chhiau-kòe 270 tiám-cheng, kî-tiong sio̍k-î kā-kī chè-chok ê chiat-bo̍k liōng-kî-iok-á chiàm 7-siâⁿ-pòaⁿ. Tiong-iong-tāi chú-iàu ê sī sú-iōng Tiong-bûn (Hôa-gí), sòa--lâi sī Eng-gú, che í-gōa, óan-á ū chió-sò· ê Hoat-gú, Se-pan-gâ-gú, Bân-lâm-gú kah Kńg-tang-ōe ê chiat-bo̍k. Tiong-iong-tâi tī Tiong-kok Tāi-liok ê jîn-khàu hok-khàm-lu̍t ta̍t-kàu 90%, koan-chiòng lâng-sò· chhiau-kòe 11-ek. Kî-tiông, tē-4-tâi sī Tiong-bûn kok-chè pîn-tō, tē-9-tâi sī Eng-gú pîn-tō. Chit 2 tâi tiān-sī chiat-bo̍k thong-kòe ōe-chheⁿ thôan-sàng ê ki-su̍t, ē-tàng hok-khàm chôan sè-kài.

Hoat-siā ki-su̍t siu-kái

Tiong-iong Tiān-sī-tâi sin-hō hoat-siā siat-pī taⁿ i-keng kū-pī siong-tong ê kui-bô·, hoat-siā ê ki-su̍t mā í-keng ta̍t-kàu sè-kài sian-chìn chúi-pêng. Î-tōng tē-bīn ōe-chheⁿ he-thióng (DSNG) ū hoat-tō· sûi-sî chiam-tùi tiōng-tōa sin-bûn sū-kiāⁿ chò hiān-tiûⁿ ti̍t-pò·. Chiat-bo̍k chè-chok, sìn-hō· thôan-sàng, ōe-chheⁿ chóan-hoat, sin-bûn hôe-sàng, chôan-pō· lóng-chóng si̍t-hiān sò·-jī-hòa; to-mûi-thé-bāng(多媒体联网) hē-thóng, ū-kóa-á í-keng si̍t-hiān chu-gôan kiōng-hiáng, chho·-pō· hêng-sêng pān-kong chū-tōng-hòa kah tì-lêng-hòa ê kóan-lí thé-hē.

ki-kò· siu-kái

Tiong-iong Tiān-sī-tâi bo̍k-chiân sī kok-ka hù-pō·-kip ê hêng-chèng tan-ūi, lāi-pō· siat 15 ê kho-sek, ôan-kang tit-beh chiâⁿ-bān lâng. Tit-sio̍k tan-ūi(直属单位) pau-koah Tiong-kok Tiān-sī-kio̍k Chè-chok Tiong-sim, Tiong-iong Sin-bûn-kí-lio̍k Tiān-iáⁿ Chè-pìⁿ-chhiúⁿ, Pak-kiaⁿ Kho-hak kàu-iok Tiān-iáⁿ Chè-pìⁿ-chhiúⁿ téng-téng.

Iong-sī Kok-chè Bāng-lo̍k sī Tiong-kok 6 tōa sin-bûn bāng-chām chi-it.

Tiong-kok Tiān-sī-pò pêng-kin ê hoat-hêng-liōng chhiau-kòe 300-bān hūn, chôan-kok pâi tē-it.

Tiān-sī Gián-kiù sī chôan-kok tē-it pún kong-khai chhut-pán ê tiān-sī choan-gia̍p lí-lūn khan-bu̍t.

Iû Tiong-iong Tiān-sī-tâi to̍k-chu keng-êng ê Tiong-kok Kok-chè Tiān-sī Chóng-kong-si chú-iàu sī chè-chok kah hoat-hêng tiān-sī chiat-bo̍k, kiam chò tiān-sī ki-su̍t ho̍k-bū, tiāu-cha chu-sûn, kóng-kò tāi-lí ê gia̍p-bū, sī kok-lāi sia̍p-ki̍p si̍t-gia̍p tâu-chu kah chu-pún ūn-chok ê chhiau-tōa-hêng chip-thôan kong-si; sī keng-kòe Kok-bū-īⁿ phoe-chún--ê, ûi-it ē-tàng keng-êng tiān-sī chiat-bo̍k pán-kôan kok-chè kau-e̍k ê kong-si. Tiong-kok Kok-chè Tiān-sī Chóng-kong-si bo̍k-chiân í-keng kiàn-li̍p 1-ê hok-khàm chôan-kiû 36-ê kok-ka, kóan-ha̍t 145 keng chú-kong-si ê chiat-bo̍k êng-siau bāng-lo̍k, tī Kang-so·-séng Bû-sek-chhī, Kńg-tang-séng Lâm-hái-chhī, Soaⁿ-tang-séng Ui-hái-chhī, Hô-pak-séng Tok-chiu-chhī (涿州市) téng só·-chāi khí kúi-nā-chō bô-kāng kiàn-tiok kui-bô· ê iáⁿ-sī-siâⁿ.

Châi-sán siu-kái

Kàu 2000 nî nî-bóe, Tiong-iong Tiān-sī-tâi chéng-kô ki-kò· ê kò·-tēng chu-sán chóng kim-gia̍h ta̍t-kàu 54-ek kho· Jîn-bîn-pē. Ah 2001 nî chôan-nî ê siu-ji̍p chhiau-kòe 60-ek kho· Jîn-bîn-pē, tī chôan-kok kok sin-bûn mûi-thé tang-tiong pâi tē-it.

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái

  1. "Ownership and control of Chinese media". 14 June 2021. goân-loē-iông tī 30 July 2021 hőng khó͘-pih. 30 July 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)