Wikipedia:Pang-bô͘

MediaWiki ún-chún lâng siat pang-bô͘. Pang-bô͘ bē-su ìn-á, ē-sái iōng lâi thê-kiong tiōng-ho̍k ê bûn-jī kap it-tì ê keh-sek.

Chit-ia̍h ín-chhōa lí se̍h Holopedia lāi iōng ê pang-bô͘.

Chí-bē sū-kangSiu-kái

Chham-khó: Chí-bē sū-kang só͘-ū ê pang-bô͘

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

Hêng-chèng iōngSiu-kái

Iáⁿ-siōngSiu-kái

Chū-iû ê hí-khó-suSiu-kái

Hui-chū-iû ê hí-khó-suSiu-kái

Infobox (chu-liāu-pió)Siu-kái

Iōng-chiáSiu-kái

It-poaⁿ-sèng ê pang-bô·Siu-kái

Lūi-pia̍tSiu-kái

Phín-chitSiu-kái

Tê-bo̍kSiu-kái

Gí-giân-ha̍kSiu-kái

Hái-iûⁿSiu-kái

Kok-kaSiu-kái

Sè-kài Ûi-sánSiu-kái

Seng-bu̍tSiu-kái

Sî-kanSiu-kái

Tē-líSiu-kái

Te̍k-sû-ia̍h ê pang-bô·Siu-kái

Kî-thaⁿSiu-kái

Só͘-ū ê pang-bô͘Siu-kái