Ìn-tō͘-chi-ná

Ìn-tō͘-chi-ná (Eng-gí: Indochina) sī chi̍t-ê tē-lí bêng-sû, siāng chá tī 19 sè-kí to̍h sú-iōng, chí kin-á-ji̍t só͘ kóng ê Tang-lâm-a tāi-lio̍k pō͘-hūn. Hō-miâ ê khí-in sī in-ūi chia ê bûn-hòa siū chē-chē Ìn-tō͘ kap Tiong-kok ("Chi-ná") ê éng-hióng. Ìn-tō͘-chi-ná tī Ìn-tō͘ chhù-tāi-lio̍k ê tang-pêng, tī Tiong-kok ê lâm-pêng, kin-sè tī lāi-bīn ê kok-ka ū Myanmar, Thài-kok, Laos, Cambodia, Oa̍t-lâm, kap Poàn-tó Má-lâi-se-a.

Kî-tha hō-miâSiu-kái

Hôa-gí-kài ê chu-liāu it-poaⁿ kì pún só͘-chāi sī Tiong-lâm poàn-tó (中南半島 Zhōngnán bàndǎo). Kî-tha ê hō-miâ iáu ū Tiong-Ìn poàn-tó, Ìn-Chi poàn-tó téng khoán.

Siong-koanSiu-kái