2006 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


7 goe̍h 23 siu-kái

Í-sek-lia̍t khong-kun kè-sio̍k hong-chà Lī-pa-lùn. Lī-pa-lùn ê Hizb Allah mā tùi Í-sek-lia̍t pak-pō͘ tàn hui-toâⁿ. Chū 7 goe̍h 12 khai-sí kau-chiàn kàu taⁿ, siōng chió ū 350 ê Lī-pa-lùn-lâng, 36 ê Í-sek-lia̍t-lâng sí-bông. (BBC)

7 goe̍h 17 siu-kái

Ìn-nî goā-hái koh hoat-seng 7.7-kip ê tē-tāng, hái-tiòngJava-tó lâm-hoāⁿ khí-soaⁿ, ū 54,000-lâng hông chhian-soá, 200-ê lâng sit-chong, chhiau-koè 525-ê lâng sí-bông. Chit-pái ê hái-tiòng mā hō· lâng khai-sí giâu-gî: sī án-choáⁿ 2004 nî tang-lâm-a toā-hái-tiòng liáu-aū, kéng-kò hē-thóng iáu bô kiàn-li̍p hó-sè, sán-seng lō·-iōng? CNN