2006 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

9 goe̍h 26 siu-kái

Abe Sinzô kin-á-ji̍t chèng-sek tòng-soán, chē-ūi chiâⁿ-chò Ji̍t-pún tē-90-jīm ê siú-siòng, i mā-sī in kok chū Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kah taⁿ, siōng-kài siàu-liân ê siú-siòng, kin-nî chiah 51-hoè.

(IHT)

9 goe̍h 20 siu-kái

Ji̍t-pún Chū-iû-bîn-chú-tóng kin-á-ji̍t soán-kí chóng-chhâi, ū-koân soán-kí--ê sī in tóng ê kok-hoē gī-oân (403-ê) kap tóng-oân (300-phiò), kiat-kó Abe Sinzô tòng-soán, i sī Chū-iû-bîn-chú-tóng tē-21-jīm ê chóng-chhâi, pān-phoe tī 9 goe̍h 26 ê lîm-sî kok-hoē hoē-kî--ni̍h, Abe Shinzo ē soà-chiap Koizumi Zyun'itirô chiâⁿ-chò Ji̍t-pún ê tē-90-jīn siú-siòng. (Yomiuri[íng-íng bô-hāu ê liân-kiat])

9 goe̍h 19 siu-kái

Thài-kok hoat-seng chèng-piàn. Kun-tūi thàn chóng-lí Thaksin ShinawatraBí-kok chham-ka Liân-ha̍p-kok tāi-hoē ê sî, khòng-chè chèng-hú kap tiān-sī-tâi, soan-pò· kài-giâm. Che sī Thài-kok chit 15-tang thâu-chi̍t-pái ê kun-tūi chèng-piàn. Kun-hong tī keh-tńg-kang kóng, in chip-chèng sī chiām-sî--ê, tī chèng-tī kái-kek liáu-aū, ē kā chèng-koân hêng hō· jîn-bîn.(FT)