Té-chhùi-kho̍k

(Tùi Alligator choán--lâi)

Té-chhùi-kho̍kAlligator sio̍k ê kho̍k-hî, pun tī Alligatoridae kho lāi-bīn. Iáu koh tī--leh ê chéng ū Bí-kok Té-chhùi-kho̍k (A. mississippiensis) kap Tiong-kok Té-chhùi-kho̍k (A. sinensis). Lēng-gōa koh ū chē chióng í-keng bia̍t-choa̍t, tùi hòa-chio̍h kì-lio̍k chhōe tio̍h ê chióng-lūi.

Té-chhùi kho̍k-hî
Sî-kan hoān-ûi: Paleocene-Holocene, 37–0 Ma
Bí-kok kho̍k-hî
Kho-ha̍k hun-lūi e
(bô-hun-kip): Filozoa
Kài: Animalia
Daudin, 1809
Bô͘-sek chéng
Alligator mississippiensis
Daudin, 1802 (goân Crocodylus)
Chéng