Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ

Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ (Hàn-jī: 美麗島事件) iah sī Ko-hiông Sū-kiāⁿ (Hàn-jī: 高雄事件) sī 1979 nî 12 go̍eh chhe 10 hoat-seng tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chèng-tī sū-kiāⁿ.

Sū-kiāⁿ hoat-seng ê keng-kòeSiu-kái

Tiong-kok Kok-bîn-tóng, Tiong-hôa-bîn-kok chèng-hú ê Sin-bûn-kio̍k (Sòng Chhó͘-jû)

Sū-kiāⁿ ê éng-hióngSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Siang-koan ê jîn-bu̍tSiu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái