Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ

(Tùi Bí-lē-tó sū-kiāⁿ choán--lâi)

Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ (Hàn-jī: 美麗島事件) iah sī Ko-hiông Sū-kiāⁿ (Hàn-jī: 高雄事件) sī 1979 nî 12 go̍eh chhe 10 hoat-seng tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chèng-tī sū-kiāⁿ.

Sū-kiāⁿ hoat-seng ê keng-kòe

siu-kái

Tiong-kok Kok-bîn-tóng, Tiong-hôa-bîn-kok chèng-hú ê Sin-bûn-kio̍k (Sòng Chhó͘-jû)

Sū-kiāⁿ ê éng-hióng

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Siang-koan ê jîn-bu̍t

siu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái