Balaenopteridae

(Tùi Balaenoptiidae choán--lâi)
?Chhiu-si̍t-kho
Toā-si̍t-keng
Megaptera novaeangliae
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Kho: Balaenopteridae
Gray, 1864
Genera

Balaenoptera
Megaptera

Balaenopteridae (chhiu-si̍t-kho; Balaeno-: keng-chhiu, pteridae: si̍t) sī siōng chē chióng chéng ê ū chhiu ê hái-ang, lóng-chóng pun 2 ê sio̍k, 9 ê chéng. Sêng-oân pau-koat Khóng-sek Hái-ang; che sī sè-kan siōng kài toā-chiah ê tōng-bu̍t, siōng tāng 150 kong-tùn. Lēng-goā ū 2 ê chéng chhiau-koè 50 kong-tùn. Siōng sè-chiah--ê (Pak Minke Hái-ang) mā ū 9 kong-tùn tāng.