?Bryde ê Hái-ang
Kap lâng phēng toā-sè
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
A-kong: Eutheria
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Kho: Balaenoptiidae
Sio̍k: Balaenoptera
Chéng: B. brydei
B. edeni

Ha̍k-miâ
Balaenoptera brydei
Olsen, 1913
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘

Bryde ê Hái-angBalaenopteridae kho lāi-bīn liáu-kái siōng chhián ê chhiu-keng. In ê te̍k-cheng phēng kî-thaⁿ ê chhiu-keng khah te̍k-pia̍t. In ê sin-khu pí-kàu khah sè, chiah 25 kong-tùn tāng nā-tiāⁿ. Kî-thaⁿ kāng kho ê hái-ang kah-ì oá ke̍k-tē ê hân-tāi hái-he̍k, in soah khah hèng toà un-tāi, jia̍t-tāi oa̍h-tōng. In khah chia̍p oá hái-hoāⁿ, khah bô tī goā-hái cháu-chông. Sui-jiân in ū chhiu-keng te̍k-iú ê keng-chhiu, in ê chia̍h-mi̍h chha-put-to lóng sī hî-á, m̄ sī sió seng-bu̍t.

Hun-lūi

siu-kái

Ū 2 chióng:

  • É Bryde ê Hái-ang (mā hō-chò Eden ê Hái-ang, B. edeni)
  • Bryde ê Hái-ang (B. brydei)

Chham-khó chu-liāu

siu-kái