COVID-19

SARS-CoV-2 ín-khí ê kip-sèng thoân-jiám-pēⁿ; lán kóng sī bú-hàn hì-iām

COVID-19, choân-miâ 2019 koan-chōng pēⁿ-to̍k pēⁿ (2019冠狀病毒病[1]), sī chi̍t-chióng ho͘-khip hē-thóng siū kám-jiám ê kip-sèng thoân-jiám-pēⁿ, pēⁿ-gôan sī SARS-CoV-2. Chia pēⁿ hō͘ Tiong-kok koaⁿ-hong chiām-sî kiò chò 2019 sin-hêng koan-chōng pēⁿ-to̍k hì-iām (2019新型冠狀病毒肺炎)[2], Tâi-oân chiong i kiò chò giâm-tiōng te̍k-sû thoân-jiám-sèng hì-iām (嚴重特殊傳染性肺炎)[3]. Mā thang kiò chò Bú-hàn hì-iām (武漢肺炎)[4].

COVID-19
Symptoms of Wuhan coronavirus.svg
lūi-pia̍t kap goā-pō͘ chu-goân
I-ha̍k choan-kho 傳染病科[*], 胸腔醫學[*], 病毒學[*], liû-hêng-pēⁿ-ha̍k, 急診醫學[*]

Miâ-chhengSiu-kái

COVID-19, sī chi̍t-chióng ē chō-sêng giâm-tiōng thoân-jiám-pēⁿ ê pēⁿ-to̍k, it-poaⁿ hō-chò "coronavirus(Eng-gí)" á-sī Bú-hàn hì-iām,[5][6] phó͘-phiàn lán jīn-ûi che pēⁿ-to̍k chū khai-sí thoân-jiám sī hoat-seng tī Tiong-kok Bú-hàn, hì-iām sī lâng khì hō͘ òe tio̍h liáu-āu ê chú-iàu chèng-thâu, só͘-í che pēⁿ hō͘-lâng hō-chò Bú-hàn hì-iām. Chit-khoán kin-kù tē-miâ lâi kah pēⁿ-to̍k kap pēⁿ-chèng hō-miâ ê hong-sek, chū-chá kàu-taⁿ iā bē chió, phì-lūn kóng lán ū Se-pan-gâ Lâng-un,[7] Tiong-tang Hì-kńg Thoân-jiám-pēⁿ(MERS), Chi-kah Pēⁿ-to̍k(Zika virus). M̄-ko, tī 2020 nî chiàⁿ-goe̍h, Sè-kài Ōe-seng Cho͘-chit kong-khai piáu-sī, ūi-tio̍h phiah-bián siā-hōe gō͘-kái, phah pháiⁿ Tiong-kok miâ-siaⁿ, kiàn-gī mài sú-iōng ū tōng-bu̍t miâ, tē-miâ, cho̍k-kûn miâ chit-lūi ê miâ-chheng, kái-iōng hit-ê pēⁿ-to̍k ê ha̍k-su̍t miâ-chheng.[8][9][10]

Chèng-thâuSiu-kái

Koh khoàⁿSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái