Choâ

(Tùi Chôa choán--lâi)
?Choâ
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Cretaceous - Recent
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Sauropsida
Bo̍k: Squamata
A-bo̍k: Serpentes
Linnaeus, 1758
Chhiau-kho/kho

Choâléng-hoeh, bô kha ê pâ-thiông, ū lân, kap siān-thâng chin chhin, lóng sī Squamata ê hūn-chú. Iū-koh ū kúi-ā-chióng bô kha ê siān-thâng, piáu-bīn chhan-chhiūⁿ choâ, m̄-koh m̄ sī.

Choâ sī bah-si̍t tōng-bu̍t (carnivore), chia̍h sè-chiah tōng-bu̍t, pau-koat sì-kha-choâ, kî-thaⁿ ê choâ, niáu-chhí, chiáu-á, nn̄g, thâng-thoā. Thâi oa̍h-mi̍h ê hong-hoat ū iōng kā--ê kiam pàng to̍k, mā ū iōng sok--sí ê. Mā ū iáu oa̍h leh tō chò-chi̍t-chhùi kā thun thun lo̍h-khì--ê.

Choâ ēng sin-khu oan-khiau ê tōng-chok lâi kiâⁿ-lō͘. Mā ū tiàm-tī chúi-tóe ê chôa.

Tâi-oân soaⁿ-nih kāu choâ.