Eng-gí ê Chancellor, ū-sî thang hoan-e̍k chò chái-siòng, siú-siòng ia̍h chóng-lí, gí-goân sī Latin-gí ê cancellarius, sī chē khoán chèng-hú tiúⁿ-koaⁿ ê chit-ūi. Chancellor ê pang-kong-thiaⁿ thang hō chò chancellery ia̍h chancery.

Tī Eng-gí, hâm-thâu chancellor ū khó-lêng sī chèng-hú thâu-lâng, gōa-kau sū-bū-chiá, su-hoat sū-bū-chiá, châi-chèng ia̍h keng-chè sū-bū-chiá, he̍k-chiá sī tāi-ha̍k ê thâu-lâng.

Bân-lâm-gí sû-tián ké-soeh siu-kái

Chiàu John MacgowanEnglish and Chinese dictionary of the Amoy dialect (1883 nî) tùi Ē-mn̂g-ōe ê kì-lio̍k, koan-hē chancellor ê Eng-gí phiàn-gí ia̍h tan-gí ê Hō-ló-ōe hoan-e̍k ū:[1]

  • Ha̍k-tâi (學臺) Chancellor
  • Tō͘-chi-īⁿ-sù (度支院使) Chancellor of exchequer
  • Lu̍t-hoat tāi-ha̍k-sū (律法大學士) Lord chancellor
  • Chiáng-īⁿ ha̍k-sū (掌院學士) Chancellor of university

Kî-tha giân-gí ê tông-goân-jī siu-kái

Chancellor tùi-tâng ê Tek-gíKanzler; Tek-kok, Ò-tē-lī kap Sūi-se lóng siat Bundeskanzler (lú-sèng hêng-sek: Bundeskanzlerin), ia̍h chiō sī Liân-pang Siú-siòng, lâi chò chèng-hú thâu-lâng. Chá-chêng tī Tek-ì-chì Tè-kok sî-tāi kàu Nazi Tek-kok sî-kî, sī siat Reichskanzler, ia̍h chiō sī Tè-kok Siú-siòng.

Latin Bí-chiu, tiāⁿ sú-iōng tùi-tâng ê Se-pan-gâ-gí Canciller kap Phû-tô-gâ-gí Chanceler lâi chheng-ho͘ in-ê gōa-kau pō͘-tiúⁿ, tông-sî chheng gōa-kau-pō͘ sī Cancillería (Se-gí) ia̍h Chancelaria (Phû-gí). Nā sī tī Se-pan-gâ canciller sī chí koan-hē gōa-kau sū-bū ê kong-bū-goân.

Chham-khó siu-kái

  1. John Macgowan (1883). "Chancellor". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.