Chiang-chiu-oē

(Tùi Chiang-chiu-khiuⁿ choán--lâi)


Chiang-chiu-oē (漳州話, Chiang-chiu chāi-tē tha̍k-im: Chiang-chiu-ōa) sī Bân-lâm-gúChiang-chiu tē-khu ê khiuⁿ-kháu.

Chiang-chiu-oē
漳州話 / Chiang-chiu-ōa
Hoat-im /tsiaŋ˨ tsiu˨ ua˨/
Goân-chū kok-ka  Tiong-kok
Sú-iōng tē-khu  Tiong-kok Hok-kiàn Chiang-chiu
Gí-hē
Bûn-jī hē-thóng Pe̍h-ōe-jī
Bân-lâm Pheng-im
Hàn-jī
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-3
ISO 639-6 zzou
Glottolog fuji1236
Linguasphere 79-AAA-jed
  Chiang-chiu-oē ê hun-pò͘
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Siaⁿ-bó

siu-kái
tûn khí-keng khí-keng
ngē-chhùi-koà
nńg-chhùi-koà siaⁿ-mn̂g
chheng to̍k chheng to̍k chheng to̍k chheng to̍k chheng
phò-lia̍t bô-sòng-khì /p/

p
/b/

b
/t/

t
/k/

k
/g/

g
/ʔ/

sòng-khì //

ph
//

th
//

kh
phò-chhat bô-sòng-khì /ts/

ch
/dz/

j
//# //#
sòng-khì /tsʰ/

chh
/tɕʰ/#
mô͘-chhat /s/

s
/ɕ/# /h/

h
phīⁿ /m/* /n/* /ŋ/*
chiap-kūn /l/

l
  • *: Chí-ū tī /b/, /l/, /g/ kap phīⁿ-hoà-ūn liân khí-lâi tha̍k ê sî-āu chiah ē chhut-hiān /m/, /n/, /ŋ/.
  • #: Kin-á-ji̍t Ē-mn̂g siàu-liân-lâng it-poaⁿ chiong /ts/, /tsʰ/, /s/, /dz/ tha̍k chò //, /tɕʰ/, /ɕ/, //.

Ūn-bó

siu-kái
bú-im ūn-boé phīⁿ-im ūn-boé phīⁿ-hoà ūn-boé
khai-kháu /a/
/ɔ/
/o/
/e/
/ɛ/
/ai/
/au/
//
/am/
/ɔm/
/an/
/ŋ̍/
/aŋ/
/ɔŋ/
/ã/
/ɔ̃/
/ɛ̃/
/ãi/
/ãu/
ji̍p-siaⁿ /aʔ/
/ɔʔ/
/oʔ/
/eʔ/
/ɛʔ/
/auʔ/
/m̩ʔ/
/ap/
/ɔp/
/at/
/ŋ̍ʔ/
/ak/
/ɔk/
/ãʔ/
/ɔ̃ʔ/
/ɛ̃ʔ/
/ãuʔ/
chê-khí /i/
/ia/
/io/
/iu/
/iau/
/im/
/iam/
/in/
/ian/
/iŋ/
/iaŋ/
/iɔŋ/
/ĩ/
/iã/
/iɔ̃/
/iũ/
/iãu/
ji̍p-siaⁿ /iʔ/
/iaʔ/
/iɔʔ/
/ioʔ/
/iuʔ/
/iauʔ/
/ip/
/iap/
/it/
/iat/
/ik/
/iak/
/iɔk/
/ĩʔ/
/iãʔ/
/iãuʔ/
ha̍p-kháu /u/
/ua/
/ue/
/ui/
/uai/
/un/
/uan/
/uã/
/uĩ/
/uãi/
ji̍p-siaⁿ /uʔ/
/uaʔ/
/ueʔ/
/ut/
/uat/
/uãiʔ/

Siaⁿ-tiāu

siu-kái
siaⁿ-tiāu miâ im-piâⁿ iông-piâⁿ sióng-siaⁿ im-khì iông-khì im-ji̍p iông-ji̍p
siaⁿ-tiāu kì-hō ˦˦ (44) ˩˧ (13) ˥˧ (53) ˨˩ (21) ˨˨ (22) ˧˨ (32) ˩˨˩ (121)
Pe̍h-ōe-jī ˆ ˊ ˋ - ˈ
hàn-jī kú-lē
tang

tâng

táng

tàng

tāng

tak

ta̍k

Liân-tha̍k piàn-tiāu

siu-kái
thâu-chêng jī piàn-tiāu ê kui-lu̍t
goân-sí siaⁿ-tiāu sin ê siaⁿ-tiāu hàn-jī kú-lē piàn-tiāu kú-lē
im-piâⁿ 44 22 詩經 /si˦/ + /kiŋ˦/[si˨ kiŋ˦]
iông-piâⁿ 13 22 南京 /lam˩˧/ + /kiã˦/[lam˨ kiã˦]
sióng-siaⁿ 53 44 紙箱 /tsua˥˧/ + /siɔ̃˦/[tsua˦ siɔ̃˦]
im-khì 21 53 世間 /si˨˩/ + /kan˦/[si˥˧ kan˦]
iông-khì 22 21 是非 /si˨/ + /hui˦/[si˨˩ hui˦]
im-ji̍p 32 ji̍p-siaⁿ B
(/-ʔ/)
53
(hìⁿ-sak /-ʔ/)
鐵釘 /tʰiʔ˧˨/ + /tiŋ˦/[tʰi˥˧ tiŋ˦]
ji̍p-siaⁿ A
(/p̚/, /-t̚/, /-k̚/)
5 接收 /tsiap̚˧˨/ + /siu˦/[tsiap̚˥ siu˦]
iông-ji̍p 121 ji̍p-siaⁿ B
(/-ʔ/)
21
(hìⁿ-sak /-ʔ/)
石山 /tsioʔ˩˨˩/ + /suã˦/[tsio˨˩ suã˦]
ji̍p-siaⁿ A
(/p̚/, /-t̚/, /-k̚/)
21 立春 /lip̚˩˨˩/ + /tsʰun˦/[lip̚˨˩ tsʰun˦]

Chham-khó chu-liāu

siu-kái