Crocodylidaekho̍k-hî lāi-bīn ê chi̍t kho. Pún kho iáu koh tī--leh ê chéng-lūi ē-tàng pun chò nn̄g-ê a-kho, Crocodylinae kap Tomistominae, āu-piah hit khoán mā ū lâng jīn-ûi ài pun tī Gavialidae kho ē-té.

Crocodylidae
Sî-kan hoān-ûi: Eocene – Holocene, 55–0 Ma
C. palustris
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Reptilia
Bo̍k: Crocodilia
Kho: Crocodylidae
Cuvier, 1807
A-kho