Kàu-hōe kap kok-ka ê hun-lī

Kàu-hōe kap Kok-ka ê hun-lī (Eng-gí: separation of church and state), thoân-thóng ê hoan-e̍k sī chèng-kàu hun-lī (政教分離), sī chong-kàu cho͘-chit (religious organizations) kap kok-ka ê koân-le̍k hō͘-siong pun--khui ê chèng-tī hêng-thài. Chèng-kàu hun-lī sī hiān-tāi chèng-tī-ha̍k ê chi̍t hāng goân-chek, goân-chū Au-chiu chiām-chiām pái-thoat chong-kàu khòng-chè ê kho-ha̍k kek-bēng, khé-bông ūn-tōng, bûn-gē-ho̍k-heng kap chong-kàu kái-kek, peng-chhiáⁿ chiâⁿ-chò Au-bí chèng-tī ha̍k-soat ê chú-liû koan-tiám. Hiān-tāi siā-hōe ê chhu-sè sī hiòng sè-sio̍k-chú-gī ê hong-hiòng lâi hoat-tián, in-chhú tì-sú chong-kàu kap chèng-tī ê sè-le̍k bô hō͘-siong kau-chhap, chèng-tī chòe-āu koat-tēng bô-ài siū-tio̍h chong-kàu ê éng-hióng. Chèng-kàu hun-lī ê che-tō͘ tùi pó-chiòng chong-kàu chū-iû ū it-tēng thêng-tō͘ ê pang-chō, khak-pó bô-kāng chong-kàu ē-ēng ū sìn-gióng chū-iû ê khong-kan.