Kho-ha̍k kek-bēng (科學革命; scientific revolution) sī kīn-sè le̍k-sú siōng, hiān-tāi kho-ha̍kAu-chiu hoat-gê ê chi̍t toāⁿ sî-kî. Tī hit toāⁿ sî-kî, sò͘-ha̍k, bu̍t-lí-ha̍k, thian-bûn-ha̍k, seng-bu̍t-ha̍k kap hoà-ha̍k téng-téng ha̍k-kho lóng chhut-hiān tu̍t-phoà-sèng ê chìn-pō͘, ah chia-ê tì-sek kái-piàn liáu jîn-lūi tùi chū-jiân ê gán-kài kap sim-thài. Kho-ha̍k kek-bēng goân-chū Au-chiu bûn-gē-ho̍k-heng sî-tāi bóe-kî, khai-sí māi-hiòng kho-ha̍k chìn-pō͘ ê le̍k-têng, chit-ê sî-kî it-ti̍t iân-sio̍k kàu 18 sè-kí kap 19 sè-kí. Iû kho-ha̍k kek-bêng só͘ chō-sêng ê chhiong-kek, chō-sêng āu-lâi khé-bông ūn-tōng ê chhut-hiān, iā éng-hióng tio̍h kui-ê Au-chiu siā-hōe.