Lūi-pia̍t:Thài-khong

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Thài-khong.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 6 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 lūi.

H

J

T

Tī "Thài-khong" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 13 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 13 ia̍h.