Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Thong-hòe.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 7 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 lūi.

A

B

H

L

T

À

Tī "Thong-hòe" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 25 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 25 ia̍h.