Rupee sī tī kúi-ā-ê kok-ka só͘ sú-iōng ê hoè-pè ê hō-miâ. Chiah-ê kok-ka ū hiān-chhú-sî ê Ìn-tō͘ kap Pakistan, nā sî-kan chhiû tńg-khì éng-koè, koh ū ti̍t-kàu 1971 nî ê Tang Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Mauritius, kap Sesel mā bat ēng che chò in chîⁿ ê miâ.

Tī taⁿ ê Myanma kap Tek-kok, éng-pái mā bat kā in kok ê chîⁿ kiò-chò rupee, koh ū í-chá Eng-kok tī Tang Hui-chiu ê si̍t-bîn-tē, mā ū ēng chit-ê miâ-chheng.

I ê sû-goânSaⁿ-su-kho-thom (Sanskrit), chū-té ê ì-sù sī gîn. Chit-ê sû-goân mā ū i pa̍t-khoán piàn-thé, pí-lūn Ìn-nî ê rupiah kap Maldives ê rufiyah, ē án-ne hō-miâ mā sī sio-siâng ê khí-tì.