Pang-chān:Án-chóaⁿ siá

(Tùi Pang-chān:Án-chóaⁿ-siá choán--lâi)

Hō· beh siá Holopedia/Wikipedia ê lâng ê kiàn-gīSiu-kái

  1. Seng siá ê bûn-chiuⁿ, siōng-hó sī kap
    ū koan-hē ê; in-ūi chiah ê chu-liāu sī Hō-ló-oē siōng khiàm--ê.
  2. Koh-lâi ài siá--ê, sī kho-ha̍k ê mi̍h.
  3. Siōng-bóe chiah lâi siá bûn-ha̍k. Che m̄-sī kóng bûn-ha̍k bô tiōng-iàu, m̄-koh í-keng ū chiok-chōe bûn-ha̍k ê mi̍h thang tha̍k, m̄-koh nā liân Éire sī sím-mih, lán lóng m̄-chai, sī beh án-chóaⁿ kóng James Joyce? M̄-chai Lâm Hui ê chōng-hóng, beh án-chóaⁿ siāu-kài Coetzee?

Si̍t-chāi, ài siá-siaⁿh tō siá siaⁿh. Siōng tiōng-iàu--ê, sī ài siá!

Kám ū siá-chok ê kui-hoān?Siu-kái

Chām-gōa liân-kiatSiu-kái