Se-e̍k (西域) sī chi̍t ê kó͘-chá ê A-chiu tē-lí bêng-sû, it-poaⁿ sī kóng tī Tiong-kok Hàn-tiâu Gio̍k-bûn-koan kap Iông-koan sai-pêng ê chē-chē kok-ka kap só͘-chāi ê chóng-chheng. Kàu Sûi-tiâu kap Tông-tiâu ê sî-chūn, Se-e̍k ê hoān-ûi khok-tāi, pak-pêng oá Hut-lîm, tiong-pō͘ oá Pho-su, lâm-pêng oá Pô-lô-bûn. Tī Goân-tiâu ê sî-chūn koh kā Au-chiu kap Hui-chiu ê chi̍t pō͘-hūn pau-hâm chāi lāi.

Se-goân 1 sè-kí sî-chūn ê Se-e̍k kok-ka