Siong-gia̍p kek-bēng (商業革命) kóng-ê sī Au-chiu tùi tiong-sè-kí káu kang-gia̍p-hoà chi-kan ê chi̍t-tōaⁿ le̍k-sú sî-kî, tāi-iok sī tùi 16 sè-kí iân-sio̍k káu 18 sè-kí chho͘-kî. In-uī tē-lí tōa-hoat-hiān, Au-chiu hām A-chiu kiàn-li̍p-khí ti̍t-chiap ê liân-lo̍k, jî-chhiáⁿ koh lēng-gōa hoat-hiān tio̍h Bí-chiu sin-tāi-lio̍k; in-chhú, siong-gia̍p ê kui-bô͘ sī jú-lâi-jú khok-tāi, ín-hoat kim-iông, pó-hiám kap tâu-chu téng-téng hong-bīn ê kái-kek. Tông-sî mā chhut-hiān liáu chōe-chōe sin ê keng-chè lí-lūn; siong-phín keng-chè chiām-chiām chhú-tāi chū-jiân keng-chè, chiâⁿ-chòe siā-hōe keng-chè ê tiong-sim. Siong-gia̍p kek-bēng ē-sái kóng sī kang-gia̍p kek-bēng ê khek-thâu.