Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2010-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)