Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 7-goe̍h 5-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 6-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 7-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 3-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)