Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2015-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 8-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 9-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 8-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 4-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)