Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

khah kū ê 50 hāng