Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 10-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng