Tiong-kó͘ Pho-su-gú

Tiong-kóo phosu-gú hi̍k-tsiá Pahlavi-gú (ing-gú: Middle Persian or Pahlavi, iah iōng i āu-lâi ê hîng-sik hō-miâ [en] tsò Pārsīk-gú hi̍k-tsiá Pārsīg-gú (𐭯𐭠𐭫𐭮𐭩𐭪)[1][2]) sī tsi̍t-tsióng Persia se-pōo tē-khu ê tiong-kóo Iran gú-giân [en], āu-lâi tsiâñ-tsò Sasanian tè-kok ê bûn-ha̍k gú-giân [en]. Teh Sasanian ông-tiâu pang-tshuah liáu-āu ê tsi̍t-tuāñ sî-kan lāi, tông-koo phosu gú-giân kè-siok tsok-uî tsi̍t-tsióng siañ-bōng [en] tsiâñ-kuân ê gú-giân lâi huat-hui tsok-iōng.[3] Tiong-kóo phosu-gú sī khí-guân teh Achaemenid tè-kok sóo-iōng ê kóo phosu-gú [en], sóo-í tiong-kóo phosu-gú sī hēn-tāi phosu-gú gú-giân ê tsóo-sen, hiān-tāi phosu-tú sī Iran, Afghanistan (dali-gú [en]) hām Tajikistan (Tajik-gú) tíng-tíng kok-ka ê kuan-hong gú-giân.

Tiong-kóo phosu-gú
(Pahlavi-gú)
𐭯𐭠𐭫𐭮𐭩𐭪 (Pārsīk hi̍k-tsiá Pārsīg)
Sú-iōng tē-khu Sasan Tè-kok (224–651)
Bîn-cho̍k Persian people
Era Evolved into Early New Persian by the 9th century; thereafter used only by Zoroastrian priests for exegesis and religious instruction
Gí-hē
Indo-European
Chá-kî hêng-sek
Bûn-jī hē-thóng Pahlavi scripts, Manichaean alphabet, Avestan alphabet, Pazend
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-2 pal
ISO 639-3 Either:
pal – Zoroastrian Middle Persian ("Pahlavi")
xmn – Manichaean Middle Persian (Manichaean script)
Glottolog pahl1241  Pahlavi
Linguasphere 58-AAC-ca

Tsù-kái siu-kái

 1. Asatrian, Mushegh (2006). "Iranian Elements in Arabic: The State of Research". Iran & the Caucasus. 10 (1): 87–106. doi:10.1163/157338406777979386. 
 2. MacKenzie, D. N. (1986). A Concise Pahlavi Dictionary. OUP. p. 65. 
 3. Versteegh, K. (2001). "Linguistic Contacts between Arabic and Other Languages". Arabica. 48 (4): 470–508. doi:10.1163/157005801323163825. 

Tsham-khó bûn-hèn siu-kái

 • MacKenzie, D. N. 1986. A concise Pahlavi dictionary. London: OUP (Eng-gí)
 • Maggi, Mauro and Paola Orsatti. 2018. From Old to New Persian. In: The Oxford Handbook of Persian Linguistics. P. 7-52 (Eng-gí)
 • Nyberg, H. S. (1964): A Manual of Pahlavi I – Texts, Alphabets, Index, Paradigms, Notes and an Introduction, Wiesbaden: Harrassowitz. (Eng-gí)
 • Skjærvø, Prods Oktor. 1997. On the Middle Persian Imperfect. In Syntaxe des Langues Indoiraniennes anciennes, ed. E. Pirart, AuOrSup 6 (Barcelona), 161–88. (Eng-gí)
 • Skjærvø, Prods Oktor. 2007. Introduction to Pahlavi. Cambridge, Mass. (Eng-gí)
 • Skjærvø, Prods Oktor. 2009. Middle West Iranian. In Gernot Windfuhr (ed.), The Iranian Languages, 196–278. London & New York: Routledge. (Eng-gí)
 • Sundermann, Werner. 1989. Mittelpersisch. In: Compendium Linguarum Iranicarum. Herausgegeben von Rudiger Schmidt. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. P. 138–165. (Tek-gú)
 • Расторгуева, В. С. 1966. Среднеперсидский язык. Москва: Издательство "Наука" (Gô-gú)
 • Расторгуева, В. С., Е. К. Молчанова. 1981. Среднеперсидский язык. In: Основы иранского языкознания, т. 2. Москва: Издательство "Наука". P. 6-146 (Gô-gú)

Tsham-ua̍t siu-kái

Guā-pōo lên-ket siu-kái