Ē-mn̂g-ōe

(Tùi Ē-mn̂g-khiuⁿ choán--lâi)

Ē-mn̂g-oē, sī Bân-lâm-gúĒ-mn̂g tē-khu ê khiuⁿ-kháu. Ē-mn̂g-oē kap Tâi-oân-oē ē-tàng toā-hūn sio-thong, in kâng-khoán sī Chiang-chiu-oē kap Choân-chiu-oē ê saⁿ-lām.