Pang-chān:Hàn-jī

(Tùi 中文 choán--lâi)
以繁體字(倒手爿)佮簡化字(正手爿)書寫个「漢字」

漢字(閩南語注音: ㄏㄢˋ ㆡㄧˉ;白話字: Hàn-jī;華語簡化字:汉字,注音:ㄏㄢˋ ㄗˋ,漢語拼音:Hànzì;日本話:かんじ kanji韓國話:한자 hanja越南話chữ Hán,喃字:𡨸漢)是用來寫幾若種現代佮古代語文个書寫文字系統。現代个中國日本韓國臺灣攏有使用漢字。毋過朝鮮已經廢掉。20世紀進前,越南文猶有儂用漢字寫。歷史上嘛捌有其他个民族用漢字或者仿漢字來試寫𪜶 (in)个話。漢字佇東亞个地位差不多著是歐洲拉丁字。即馬主要咧用漢字个大部分是講漢語个所在。

漢字的特色

siu-kái

漢字主要是四角形的。

部首(字爿)

siu-kái

演變佮傳播

siu-kái

漢字佇一世紀著傳入越南,越南語嘛捌完全共漢字當做是書寫用个文字,另外閣佇漢字个基礎上家己創造喃字 (lâm-jī)。但是因為書寫上誠無方便,所以漢字猶是上主要个書寫方式。1945年越南民主共和國成立了後,共漢字廢除,開始使用號做「國語字」个拼音文字。這陣个越南儂已經看無漢字矣。

漢語言

siu-kái

Pang-bô͘:Phiⁿ