Pang-chān:中華民國(1912–1949年)


中華民國
1912年–1949年
中華民國(1912–1949年) 旗仔
頂:國旗
(1912–1928)
底:國旗
(1928–)
中華民國(1912–1949年) 頂:國徽 (1913–1928) 底:國徽 (1928–)
頂:國徽
(1913–1928)
底:國徽
(1928–)
國歌: 

國旗歌:
中華民國國旗歌
(1947–)
玉璽
中華民國之璽

(1929–)
1912年至1949年个中華民國領土
1912年至1949年个中華民國領土
首都
上大城市 上海
人民號名 中國儂[1]
政府
元首  
• 1912
孫中山
• 1949–1950
李宗仁(代理)
行政院長  
• 1912
唐紹儀
• 1949
何應欽
立法機構 國民大會
• 上院
監察院
• 下院
立法院
歷史  
1911年10月10日
• 建立
1912年1月1日
• 北洋政府時期
1912–1928
• 加入國際聯盟
1920年1月10日
1926–1928
• 國民政府時期
1927–1948
1927–1936、
1946–1950
1937–1945
• 加入聯合國
1945年10月24日
1947年12月25日
• 共產中國成立
1949年10月1日
1949年12月7日
面積
1912 11,364,389 km2 (4,387,815 sq mi)
1946 9,665,354 km2 (3,731,814 sq mi)
貨幣
時區 UTC+5:30到+8:30 (崑崙到長白時區)
開車方向 倒手爿(到1946年)
正手爿(對1946年)
以前國家
以後國家
清國
中華帝國
中國
中華民國佇臺灣
中華帝國
蒙古人民共和國
今屬佇  中國
 中華民國
Bông-kó͘ 蒙古
 露西亞

1912年1949年中華民國中國歷史內面个一个共和國。伊个國號是中華民國。這是中華民國本身歷史个一个時期,彼陣个中央政府設佇中國大陸,所以佇中文一般號做中華民國大陸時期,用來區別自1949年到今个中華民國佇臺灣

這个國家佇1912年由孫文建立。1949年,中華民國領導人蔣介石國共內戰內面失敗,走去臺灣中國共產黨中國大陸成立中華人民共和國

參考資料

siu-kái
  1. Dreyer, June Teufel (17 July 2003). The Evolution of a Taiwanese National Identity. Woodrow Wilson International Center for Scholars. 13 January 2018 khòaⁿ--ê.